Jednací řád

Jednací řád zastupitelstva obce Rozstání

Zastupitelstvo obce Rozstání se usneslo ve smyslu § 96 zák. č. 128/2000 Sb., na tomto svém jednacím řádu.

§ 1
Úvodní ustanovení

1) Jednací řád stanovuje pravomoc zastupitelstva obce, přípravu, svolání, průběh, přijetí a kontrolu
usnesení.
2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání
rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

§ 2
Pravomoci zastupitelstva obce

1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce kam patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, (viz §35 z.č. 128/2000 Sb.)
2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
a) schvalovat program rozvoje územního obvodu obce,
b) schvalovat územní plán obce a regulační plán,
c) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce,
f) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
g) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
h) schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
i) zvolit starostu a místostarostu a odvolávat je z funkcí, zřizovat a zrušovat výbory, volit
jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
j) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
k) stanovit výši osobních a věcných výdajů na činnost obecního úřadu,
l) vydávat nařízení obce,
m) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce
n) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem,
o) plnit další úkoly stanovené zákonem č. 128/2000 Sb. nebo zvláštním zákonem
3) Zastupitelstvo obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:
a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod
bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b) peněžité i nepeněžní vklady do svazku obcí,
c) poskytování dotací nad 50000,- Kč v jednotlivých případech občanským sdružením,
humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti
mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury,
vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany
životního prostředí,
d) další majetkoprávní záležitosti ve smyslu § 85 z. č. 128/2000 Sb.
4) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a
návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce:
a) zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor
b) předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva

c) výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce
5) V částech obce může zastupitelstvo obce zřídit osadní výbory. Počet členů osadních výborů určí
zastupitelstvo obce a to minimálně 3 členy
a) členy osadního výboru jsou občané z té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen a
jsou určeni zastupitelstvem
b) předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru
d) osadní výbor se řídí zásadami uvedenými v z. č. 128/2000 Sb. § 121.

§ 3
Příprava zasedání zastupitelstva obce

1) Přípravu jednání zastupitelstva zajišťuje starosta obce, včetně návrhu programu. Přitom stanoví
zejména:
a) datum a místo jednání
b) návrh programu jednání
2) Písemné materiály pro jednání zastupitelstva obce předkládá navrhovatel v počtu 9 výtisků
prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny členům zastupitelstva obce
nejpozději 7 dnů přede dnem jednání. Navrhovatelem materiálu pro jednání může být mimo
starosty, kterýkoliv člen zastupitelstva obce.
3) Písemné materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují:
a) název materiálu,
b) jeho obsah,
c) podle svého významu též důvodovou zprávu a návrh na usnesení. Důvodová zprávu musí
obsahovat zhodnocení dosavadního stavu, rozbor příčin nedostatků a ekonomické dopady
navrhovaných opatření.

§ 4
Svolání jednání zastupitelstva obce

1) O místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstvo obce informuje starosta obce
občany nejpozději 7 dnů před vlastním jednáním, a to místním rozhlasem a zveřejněním na
úřední desce jak v Rozstání, tak v Baldovci, popř. též jiným vhodným způsobem.
2) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
3) Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

§ 5
Průběh jednání zastupitelstva obce

1) Schůzi zastupitelstva obce zpravidla řídí starosta obce, případně jiný člen pověřený
zastupitelstvem (dále jen předsedající).
2) V úvodní části jednání předsedající prohlásí, že jednání bylo řádně svoláno a oznámeno, jaká je
přítomnost členů zastupitelstva obce a omluvenou a neomluvenou neúčast členů. Jestliže při
zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina
všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání. Do 15 dnů se koná jeho náhradní
zasedání. Svolá se postupem podle § 4, odst. 1 a 2.
3) Předsedající nechá schválit program jednání, určí zapisovatele jednání, nechá zvolit návrhovou
komisi a 2 ověřovatele zápisu .
4) Předsedající sdělí zda byl ověřen zápis z minulého jednání, zda byly uplatněny proti němu
námitky a jak byly vyřízeny. Zápis je uložen na obecním úřadu k nahlédnutí všem občanům
obce.
5) Další průběh jednání je dle schváleného programu:
a) úvodní slovo ke každému bodu programu uvede jeho předkladatel,
b) rozprava je veden ke každému bodu jednání samostatně,

c) na závěr rozpravy ke každému bodu je přijato usnesení.
6) Občan obce, který dosáhl věku 18-ti let, má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce
svá stanoviska k projednávaným věcem, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu a k závěrečnému účtu
obce za uplynulý kalendářní rok, a to ústně při jednání nebo písemné ve stanovené lhůtě.
7) Do diskuze se mohou členové zastupitelstva obce, případně občané, přihlásit jen do konce
rozpravy ke každému bodu jednání. Bez udělení slova předsedajícím nemůže nikdo diskutovat.
8) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce. O jeho návrhu se
hlasuje bez rozpravy.

§ 6
Přijetí usnesení

1) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2) O způsobu hlasování tj. veřejné nebo tajné, rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se
provádí zdvižením ruky, tajné písemnou formou. Zastupitelé obce hlasují pro přijetí návrhu
nebo proti přijetí, případně se mohou hlasování zdržet.
3) Usnesení je přijato, hlasovala-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina všech zastupitelů obce.
4) Návrh na usnesení k jednotlivým bodům jednání předkládá:
a) předkladatel zprávy, která byla zařazena do programu jednání
b) návrhová komise k ostatním bodům jednání předneseným v průběhu jednání a přijatých do
programu zastupitelstvem obce.
5) Usnesení k jednotlivým bodům jednání musí být konkrétní se stanovením odpovědných osob za
jejich plnění v daných termínech.

§ 7
Ukončení zasedání zastupitelstva obce

1) Jednání zasedání zastupitelstva obce předsedající ukončí:
a) pokud v průběhu zasedání poklesl počet přítomných členů zastupitelstva obce pod
nadpoloviční většinu všech členů,
b) pokud byl vyčerpán schválený program zasedání a nejsou již od přítomných další
připomínky nebo dotazy.

§ 8
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podpisuje starosta nebo
místostarosta a určení ověřovatelé.
2) V zápise se vždy uvede:
o den a místo jednání
o hodina zahájení a ukončení
o jména určených ověřovatelů zápisu,
o jména omluvených a neomluvených zastupitelů,
o program jednání
o průběh rozpravy a jména řečníků
o podané návrhy
o výsledek hlasování
o podané dotazy a návrhy
o schválené znění usnesení

3) Zápis musí být pořízen do 10 dnů po skončení zasedání. Za jeho vyhotovení odpovídá obecní
úřad
4) Zápis ze schůze zastupitelstva obce je vyvěšen po dobu 10 dnů na úřední desce obecního úřadu
a poté uložen na obecním úřadě po dobu 5-ti let k nahlédnutí
5) Do zápisu mohou nahlížet, případně si z něj pořizovat výpisy, všichni občané obce starší 18-ti
let. Ti mají také právo nahlížet do zápisů výborů zastupitelstva obce, případně komisí obecního
úřadu.
6) O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva
obce
7) Součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných členů zastupitelstva obce.

§ 9
Péče o nerušený průběh jednání

1) Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce. Předsedající může rušitele vykázat
z jednací místnosti
2) Nemluví-li diskutující k projednávanému tématu, může mu předsedající odejmout slovo.

§ 10
Účast členů zastupitelstva obce na jednání

1) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě
zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit
zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
2) V nutných případech, kdy se člen zastupitelstva obce nemůže zúčastnit zasedání, je povinen se
omluvit:
a) starostovi, pokud předpokládaný důvod neúčasti byl znám v dostatečné době před
zasedáním,
b) v náhlých případech předsedajícímu zasedání, a to jakoukoliv formou,
c) v případě, že omluva nebyla učiněna ani jak je stanoveno pod výše uvedenými písmeny a) a
b), učiní tak na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, které rozhodne o omluvení nebo
neomluvení absence
3) Za pozdní příchod či předčasný odchod ze zasedání se omlouvá předsedajícímu.

§ 11
Kontrola plnění usnesení

1) Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce provádí kontrolní výbor a informuje zastupitelstvo
obce na veřejném zasedání dle potřeby, nejméně však 2x ročně.

§ 12
Platnost jednacího řádu

1) Jednací řád zastupitelstva obce byl schválen zastupitelstvem obce na veřejné schůzi konané dne
4.11. 2022
2) Jednací řád může být upraven nebo doplněn pouze usnesením zastupitelstva obce.

V Rozstání dne: 4.11. 2022

Starosta obce:
Ing. Petr Kraus
tel.: +420 582 395 417
mobil: +420 724 263 852

Místostarosta obce:
Ing. Dana Hudcová 

Členové zastupitelstva:
Jaroslav Tihelka ml.
Ing. Miroslav Hrstka
Ing. Martin Slouka
Martin Maňoušek
Mgr. Bc. Aleš Kolář
Michal Štrajt
Oto Tesař

Finanční výbor ve složení:
Michal Štrajt – předseda
Aleš Kolář a Miroslav Hrstka – členové

Kontrolní výbor ve složení:
Miroslav Hrstka – předseda
Martin Slouka, Martin Maňoušek – členové

Sociální výbor ve složení:
Aleš Kolář – předseda
Dana Hudcová, Oto Tesař – členové

Výbor pro životní prostředí ve složení:
Martin Maňoušek – předseda
Jaroslav Tihelka, Oto Tesař – členové

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu