Povinný subjekt

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle §5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení
 6. IČO
 7. Rozpočet v tomto a předchozím roce
 8. Žádosti a informace
 9. Příjem žádostí a dalších podání
 10. Opravné prostředky
 11. Formuláře
 12. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
 13. Nejdůležitější předpisy
 14. Sazebník úhrad za poskytování informací
 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 16. Seznam organizací

1. Oficiální název:

Obec Rozstání, se sídlem Rozstání 77, PSČ 798 62 (dále jen "Obec").

2. Důvod a způsob založení:

Obec Rozstání (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s §1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle §4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, §14 a §21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura:

 1. Zastupitelstvo
  1. Ing. Petr Kraus, starosta obce, +420 724 263 852
  2. Ing. Dana Hudcová, místostarostka
  3. Jaroslav Tihelka ml.
  4. Ing. Miroslav Hrstka
  5. Ing. Martin Slouka
  6. Martin Maňoušek
  7. Mgr. Bc. Aleš Kolář
  8. Michal Štrajt
  9. Oto Tesař

4. Kontaktní spojení:

Adresa povinného subjektu:
Obec Rozstání, Rozstání 77, PSČ 798 62

Telefon: +420 582 395 417

Mobil: +420 724 263 852

Fax: +420 582 395 324


e-mail: ou@rozstani.eu

Pověřenec pro ochranu osobních údajů DPO:

Ing. Ondřej Najbr, IČ: 713 00 660
telefon: +420 739 394 348, e-mail: 
ondrej.najbr@gmail.com

 

Úřední hodiny:

Po: 7:30 – 16:00
St: 7:30 – 16:00

5. Bankovní spojení:

KB Prostějov, č. účtu: 620701/0100

Stočné:

KB Prostějov, č. účtu: 115-279500247/0100

6. IČO:

00288721

7. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Veškeré dokumenty k rozpočtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě, včetně aktuálního hospodaření obce k poslednímu dni minulého měsíce nebo je možné stáhnout rozpočty ZDE.

8. Žádosti o informace:

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. Obec Rozstání zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 1. na úřední desce – před obecním úřadem
 2. na internetové úřední desce na adrese: www.rozstani.eu/urednideska
 3. informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby. Ústně:

 1. osobně na Obecním úřadě v Rozstání v úředních dnech a v úředních hodinách
 2. telefonicky na tel. č.: 582 395 417, 582 395 324

Písemně:

 1. na adrese: Rozstání 77, 798 62 Rozstání

Elektronickou poštou:

 1. e-mail: ou@rozstani.eu (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 1. utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 2. obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 3. skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 4. skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 5. zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

9. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Rozstání 77, 798 62 Rozstání
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.
E-mail: ou@rozstani.eu
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v §14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 1. komu je určena
 2. kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

 

Písemná žádost:

 1. musí být srozumitelná
 2. musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 3. nesmí být formulována příliš obecně.

 

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti. Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:

 1. písemně
 2. nahlédnutím do spisu
 3. pořízením kopie
 4. na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§15 odst. 3 zákona). Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli. Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

10. Opravné prostředky:

 

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu KÚ Olomouckého kraje.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obecního úřadu či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

11. Formuláře:

Jednotlivé potřebné formuláře mohou zájemci získat osobně na ObÚ. ZDE jsou pouze jejich náhledy, které je možné vytisknout a vyplnit ručně.

12. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:

Informace a návod na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně od pracovníků ObÚ (návod jak postupovat např. při ztrátě občanského průkazu, potřebě ověření podpisu, listiny apod...)

13. Nejdůležitější předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytnout informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

 1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky,
 2. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,
 3. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 4. Nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
 5. Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 6. Obecně závazné vyhlášky ZDE

 

Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.

Výše uvedené právní předpisy, včetně obecně závazných vyhlášek obce, jsou k dispozici a nahlédnutí v úřední dny v kanceláři ObÚ Rozstání.

14. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Celková cena nákladů za poskytnutí informace je stanovena součtem nákladů za jednotlivé zpoplatněné úkony.

Sazebník úhrad:

kopírování textů

1 kopie A4 jednostranná2,50 Kč
1 kopie A4 oboustranná3,- Kč
1 kopie A3 jednostranná3,- Kč
1 kopie A3 oboustranná3,50 Kč
Pořízení kopie na vlastní disketu12,- Kč

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Rozstání v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění za rok 2008.

Obecní úřad Rozstání jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením §18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v  oblasti poskytování informací v roce 2008, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje ObÚ žadatelům informace na základě jejich žádostí nebo zveřejněním.

Přehled o vyřizovaných žádostech:

Počet podaných žádostí o informace0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona0

16. Seznam organizací:

Název organizace:Sídlo organizace:Od
Základní škola RozstáníRozstání 25, 798 62 Rozstání1.1.2003
Mateřská škola RozstáníRozstání 25, 798 62 Rozstání1.1.2003
Místní knihovnaRozstání 77, 798 62 Rozstání1.1.2003

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů DPO:
Ing. Ondřej Najbr, IČ: 713 00 660
telefon: +420 739 394 348, e-mail: 
ondrej.najbr@gmail.com

 

Úřední hodiny:

Po: 7:30 – 16:00
St: 7:30 – 16:00

Obec Rozstání
Rozstání 77
798 62 Rozstání
+420 582 395 417
+420 724 263 852
rozstani@rozstani.eu